Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-


Editoriál

Sledovanie osobitostí rodových rolí mužov a žien aj pre slovenskú vedu nadobúda na význame. Isté oneskorenie za mohutným prúdom gender studies za hranicami Slovenska odráža okrem iného aj istú nechuť, najmä zo strany žien, vracať sa k fenoménu, ktorý bol možno povedať vlajkovou témou komunistickej propagandy v snahe spracovať ženu do podoby pracovnej sily. Slovenská spoločnosť dosiaľ nedisponuje systematickým sledovaním a prežívania rodových rolí. V rámci pilotného projektu na pôde Slovenskej akadémie vied boli spracované základné štatisticko-sociologické údaje napr. počet žien celkove ako aj ich distribúcia v jednotlivých oddeleniach vied, pracoviskách SAV, dosiahnutie kvalifikačných stupňov II. a resp. I., počet žien v riadiacich funkciách, udelené vyznamenania. Subjektívne výpovede na témy ženy a veda všeobecne, rodové stereotypy, prekážky a obmedzenia ako aj profesionálna kariéra versus privátna sféra ilustrujú bližšie to, čo zostáva skryté pod povrchom každodennej profesionálnej rutiny väčšiny vedeckých pracovníčok. Výsledky projektu popri motivácii ku skvalitneniu personálnej a vednej politiky SAV predstavujú výyvu na pokračovanie sledovania problematiky rodových osobitostí jeho rozšírením o existujúce relevantné poznanie ďaľších vedných disciplín a to dôsledne na obidva rody (T. Sedová: Gender mainstreaming a mapovanie rovnosti šancí v SAV).

Príkladom neplatnosti ešte stále pretrvávajúcej predstavy, že pracovníci humanitných a spoločenskovedných odborov si pri práci vystačia s tužkou a papierom a naopak dôkazom toho, že výpočtová, informačná a komunikačná technika je nielen nevyhnutnou súčasťou vybavenia každého, teda aj spoločenskovedného pracoviska, ale aj predpokladom bádania na úrovni doby je ambiciózny projekt Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vybudovať pracovisko Národného jazykového korpusu a elektronizácie jazykovedného výskumu (NJK). Projekt NJK s plánovanou realizáciou v rokoch 2002 až 2006 schválila rada SR uznesením č. 137/2002. Hoci vytváranie reprezentatívnych súborov textov a komunikátorov určitého jazyka má v lingvistike dlhšiu tradíciu, až moderné technológie, umožňujúce elektronické spracovávanie, uchovávanie a prenos textov odštartovali začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia vo svete vytváranie korpusov elektronických textov, ktoré dnes dosahujú stovky miliónov textových slov. Korpus ako súčasť základného a jazykovedného výskumu hrá dôležitú úlohu vo vývoji informačných technológií, ale najmä predstavuje pokladnicu jednej z najdôležitejších zložiek kultúrneho dedičstva - národného jazyka. Cieľom projektu je zachytenie jazyka v celej jeho šírke a vytvorenie objektívneho a autentického zdroja jazykovej informácie na tvorbu základných akademických diela aktualizáciu jestvujúcich jazykových príručiek. Projekt riešený na pôde SAV predstavuje významný príspevok do plnenia cieľov schválenej Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk, ktorú gestoruje Ministerstvo kultúry SR (A. Jarošová: Národný korpus slovenského jazyka a jeho dimenzie).

Pokračovanie sa predstavovania pracovísk SAV umožňuje bližšie sa oboznámiť s peripetiami etablovania sa sociológie ako vednej disciplíny na pôde SAV z pohľadu súčasného riaditeľa Sociologického ústavu SAV Mgr. Ľubomíra Falťana, CSc. Od počiatkov, v podobe Ústavu pre sociálny výskum Slovenskej akadémie vied a umení, cez obdobie komunistickej diktatúry, ktorá síce nevymazala sociológiu z rodiny sociálnych vied, ale významne jej pristrihla krídla prívlastkom marxistická až po stratu samostatnej inštitucionálnej identity koncom roku 1974. Tvrdý dopad na rozvoj disciplíny malo nielen ideologické zovretie, ale aj personálne čistky. Ponovembrový vývoj priniesol aj sociológii na pôde SAV významnú zmenu spojenú s úlohou pre opäť samostatné pracovisko formulovať nové problémové zamerania a personálne zabezpečiť jeho napĺňanie. Tématické zameranie výskumných aktivít Sociologického ústavu SAV sa od roku 1990 orientovalo na základnú sociálnu štruktúru spoločnosti, sídelný a regionálny rozvoj a otázky sídelných a teritoriálnych spoločenstiev, problematiku rodiny, gender studies ako aj teoreticko-metodologické otázky, najmä problematiku kvalitatívnych metód v sociológii. Významnou oblasťou bádania sú aj otázky politickej kultúry a hodnotových orientácií na Slovensku. Sociologický ústav SAV významne participuje na projektoch UNESCO, EK aktívne je zapojený do 5. rámcového programu EÚ, predložil možnú tematickú orientáciu v rámci pripravovaného 6. R.P, bude garantom za Slovenskú republiku na European Social Survey (Ľ. Falťan: Predstavuje sa Sociologický ústav SAV).

Je nesporné, že orientácia a napĺňanie cieľov vedecko-výskumných aktivít uvedených pracovísk III. oddelenia vied SAV prispieva významne k sebareflexii a rozvoju slovemskej spoločnosti.

Viera Rosová

členka Predsedníctva SAV

 

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.