Logo SAV  Spravy SAV
Vydáva Úrad SAV
vo VEDE, vydavateľstve SAV
ISSN: 0139-6307
 Ročník:
 číslo:
Vyhľadávanie:  v správach
[Obsah] [e-Tiráž]  
-
-
-
-


Ocenení vedci

Journaliste-Studio Bratislava ako vyhlasovateľ, Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov ako spoluorganizátor, Slovnaft, a. s. Bratislava ako sponzor, pod odborným gestorstvom Slovenskej akadémie vied a Ministerstva školstva SR, udelili ocenenia osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vedy a technológií na Slovensku. Na slávnosti sa zišla vedecká komunita SR, vrátane ministra školstva SR Martina Fronca, predsedu Slovenskej akadémie vied Štefana Lubyho, podpredsedníčky Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností M. Irovej, sponzora akcie, prezidenta Predstavenstva Slovnaft, a. s. S. Hatinu a predsedu Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov Ľ. Lenocha, V šiestom ročníku podujatia Vedec roka SR, ktorého cieľom je propagovať prínosy vedeckého bádania, boli ocenení títo vedci:

Kategória 1. Vedec roka SR 2002

prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (vedúci Katedry anorganickej chémie

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU)

Ocenenie dostal za rozvoj a prínos do svetovej koordinačnej a bioanorganickej chémie. Je jedným zo zakladateľov bioorganickej chémie.

Odborný a praktický prínos:

V značnej miere prispel k poznatkom a vzťahom medzi štruktúrou a chemickými či biologickými vlastnosťami koordinačných zlúčenín, čoho dokladom je citovanosť jeho vedeckých prác vo svete

Kategória 2. Technológ roka SR 2002

doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. (vedúci oddelenia kvapalinovej chromatografie)

Ústav polymérov SAV

Ocenenie dostal za vypracovanie technológie prípravy ultra-čistého, širokopórovitého silikagélu pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu.

Odborný a praktický prínos:

Technológia je predmetom dvoch prihlášok patentov. Zodpovedajúcu licenciu prevzala švédska firma Eka Chemicals (licenčná zmluva medzi Ústavom polymérov SAV a Eka Chemicals AB podpísaná 26. júna 2002). Hodnota licencie: 50.000 USD. Eka na základe ;licencie okamžite spustila výrobu.

.

Ing. Dana Baricová, PhD. (odborná asistentka v oblasti hutníctva železa a ocele)

Hutnícka fakulta TU v Košiciach, KMŽaZ

Ocenenie dostala za zužitkovanie prídavkov briketovaných konvertorových úletov a demetalizovanej oceliarskej trosky vo vsádzke kyslíkového,konvertora

Odborný a praktický prínos:

Analýzami bolo zistené, že prídavky demetalizovanej konvertorovej trosky a briketovaných konvertorových úletov, ktoré majú pôvod v kyslíkovom konvertore, nemajú negatívny vplyv na parametre režimu skujňovania. Ich spätným zužitkovaním dochádza k zníženiu environmentálnej záťaže z hľadiska zmenšeného záberu pôdy na skládkovanie. Ročne možno znížiť náklady na skládkovanie konvertorovej trosky, prachov a kalov až o 4 450 000 Sk.Aplikáciou demetalizovanej trosky je možné zlepšiť ekonomické parametre procesu skujňovania redukciou množstva vsadeného vápna do konvertora. Pri uvažovanej náhrade 1 tony vápna 2 tonami demetalizovanej oceliarskej trosky je možné znížiť celkové ročné náklady o 15 750 000 Sk. Aplikáciou briketovaných konvertorových úletov ako chladiacej prísady do vsádzky kyslíkového konvertora je možné zvýšiť ročný zisk približne o 14 580 000 Sk.

Kategória 3. Mladý výskumník roka SR 2002

.

Mgr. Pavol Szabó (vedecký pracovník v oblasti fyziky kondenzovaných

látok)

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Ocenenie dostal za významný príspevok k objavu nového typu tzv.

dvojmedzerovej

supravodivosti v MgB 2 a ďalšie originálne práce v oblasti nových

typov supravodičov.

Odborný a praktický prínos:

Práce významným spôsobom prispeli k objavu a vysvetleniu

dvojmedzerovej supravodivosti, ktorá má veľký aplikačný

potenciál na jej využitie v praxi.

Mgr. Miroslav Chovanec (samostatný vedecký pracovník v oblasti

molekulárna genetika)

Ústav experimentálnej onkológie SAV

Ocenenie dostal za štúdium opravných procesov genetického materiálu DNA v eukaryotických bunkách. Chyby v oprave DNA sú priamo zodpovedné za vznik nádorového ochorenia. Mechanizmy zodpovedné za opravu DNA vo významnej miere ovplyvňujú terapiu nádorov. Výsledky sú uznávané svetovou vedeckou komunitou.

Odborný a prakický prínos:

Prispel k objasneniu úlohy ľudského heterodiméru Ku70/80, ktorý je zahrnutý v oprave dvojreťazcových zlomov DNA.

Kategória 4. Osobitné uznanie za výskum v SR 2002

prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc. (člen korešp. SAV, zahraničný člen Maďarskej akadémie vied, zástupca riaditeľa ÚEFa SAV, vedúci oddelenia farmakológie hladkého svalu)

Ústav experimentálnej farmakológie SAV

Ocenenie dostal za celoživotné dielo v oblasti farmakológie hladkého svalu zažívacieho traktu so zameraním na neadrenergicko-necholínergickú inerváciu čriev. Ďalej za štúdium účinku voľných kyslíkových radikálov a účasť na vývoji a výskume účinných látok pôsobiacich proti negatívnemu vplyvu voľných kyslíkových radikálov na ľudský organizmus.

Odborný a praktický prínos:

Štúdium neadrenergicko-necholínergickej inervácie čriev vedie k možnému cielenému prístupu v terapii porúch črevnej motility. Boli vyvinuté vysokoúčinné antioxidačné látky, potenciálne využiteľné v terapii závažných civilizačných chorôb.

Kategória 5. Za výsledky v 5. rámcovom programe EÚ 2002

RNDr. Zdena Bartošová, CSc., (samostatná vedecká pracovníčka)

Ústav experimentálnej onkológie SAV,

Ocenenie dostala za nové prístupy pri diagnostike a terapii nádorov

s mikrosatelitovou instabilitou.

Odborný a praktický prínos:

Stanovenie mutácie umožňuje identifikovať nosičov medzi zatiaľ zdravými príbuznými pacienta a uchráni nerizikových príbuzných bez zárodočnej mutácie od náročných preventívnych vyšetrení a strachu z predispozície k ochoreniu. Výsledky nášho laboratória spolu s klinickými údajmi sú určujúce pre prevenciu a liečbu pacientov.

Kategória 6. Za podporovanie vedy a techniky v SR roku 2002

Ing. Slavomír Hatina (prezident Predstavenstva Slovnaft, a.s., Bratislava)

Ocenenie dostal za to, že je nielen priaznivcom výskumného

bádania a zavádzania najnovších technológi do výrobný procesov a

patrí medzi špičku slovenských manažérov vo výrobnej sfére, ale i za

to, že petrochemický kombinát Slovnaft je už šesť rokov sponzorom

akcie Vedec roka SR.

OCENENIA

ZVÄZU SLOVENSKÝCH VEDECKO-TECHNICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

PROPAGÁTOR VEDY A TECHNIKY

akademik RNDr. Dušan Podhorský, DrSc.

Ocenenie dostal za

za auutorstvo viac ako 150 vedeckých prác a spoluautorstvo dvoch monografií. V súčasnosti sa na vedeckom poli venuje problematike metrológie, mezometeorologickému monitoringu živelných pohrôm a výstavbe

Cyklotrónového centra v Bratislave. Viedol viaceré výskumné projekty. Je

členom Rady vlády pre vedu a techniku a členom Vedeckej rady TU vo Zvolene

a v Trenčíne.

prof. Ing. Ivan Malíček, CSc.

Ocenenie dostal za to že je významným propagátorom rozvoja vedy a techniky doma i v zahraničí v oblasti teórie a konštrukcie inžinierskych stavieb.. Je autorom vyše 60 vedeckých článkov, autorom, resp. spoluautorom 29 realizovaných inžinierskych diel a projektov, riešiteľom 15 výskumných úloh a vedúcim grantových výskumných projektov.

prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.

Ocenenie dostal za to že na pôde ZSVTS v Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie založil odbornú skupinu EURACHEM Slovakia, pobočku európskej spoločnosti EURACHEM, zameranú na meranie a neistotu meraní v chémii. Každoročne organizuje odborné podujatia v oblasti kvality chemických meraní a chemickej metrológie.. Je autorom okolo 230 publikácií v odborných časopisoch a spoluautorom 2 učebníc. Pôsobí v posudzovateľských aktivitách akreditačného systému laboratórií. Je prorektorom Trenčianskej univerzity.

Minister školstva SR Martin Fronc odovzdáva vyznamenania

 

Ocenení vedci

 

Zdena Bartošová

 

Milan Melník a Slavomír Hatina

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5249 2751-9, Fax: +421 2 5249 4391
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu SAV je zakázané.