Predstavujeme štipendistov a štipendistky z projektu SASPRO 2

5. 6. 2024 | 29 pozretí

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND. V každom čísle predstavíme dvoch účastníkov alebo účastníčky tohto projektu.

IHOR VAKULENKO

Doktorandské štúdium v odbore ekonomika a manažment národného hospodárstva absolvoval na Štátnej univerzite Sumy na Ukrajine. Jeho doktorandský výskum sa sústredil na ekonomické a organizačné problémy implementácie inteligentných sietí v ukrajinskom energetickom sektore. Prispel aj k projektom zameraným na dekarbonizáciu ekonomiky, ktoré financovala ukrajinská vláda. Okrem toho sa ako súčasť interdisciplinárneho tímu podieľal na projektovaní systémov zásobovania teplom pre viaceré mestá na Ukrajine. V súčasnosti pôsobí v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied.

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je nájsť medzery v implementácii energetickej politiky týkajúcej sa šírenia inteligentných energetických sietí a navrhnúť mechanizmy, ktoré ich odstránia. Na tento účel budú na makroúrovni pri analýze energetickej politiky a pri štúdiu opatrení zameraných na podporu výroby energeticky efektívnych technológií a stimulovanie distribuovanej výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov identifikované faktory, ktoré sa najviac podieľajú na šírení obnoviteľnej energie, a faktory, ktoré tento proces obmedzujú. Na mikroúrovni je projekt zameraný na hľadanie nástrojov na uľahčenie spolupráce medzi účastníkmi energetického trhu a odstránenie organizačných bariér, ktoré nevyžaduje značné finančné prostriedky, ale ovplyvňuje tempo implementácie inteligentných energetických technológií. Výsledky štúdie ukážu skutočný potenciál šírenia inteligentných energetických sietí v existujúcich finančných a ekonomických podmienkach.

Čo vás motivovalo uchádzať sa o grant na Slovensku?

Slovensko aktívne pracuje na dosahovaní cieľov zelenej energie a trvalo udržateľného rozvoja a má výborné podmienky na rozvoj distribuovanej výroby energie. To vytvára priaznivé prostredie pre môj výskum zameraný na zavádzanie inteligentných energetických sietí. Ukrajina a Slovensko majú podobné výzvy v energetickom sektore, najmä v kontexte zabezpečenia energetickej nezávislosti a prechodu na udržateľnejšiu výrobu energie. Očakávané výsledky výskumu budú preto relevantné pre Slovensko aj Ukrajinu. Okrem toho účasť v programe SASPRO 2 a spolupráca s výskumníkmi z Ekonomického ústavu SAV mi umožňujú výskumne rásť.

Ako ste pokročili vo svojom výskume?

V prvej fáze štúdie vykonáme komplexnú analýzu stavu inteligentných energetických sietí, posúdime právny rámec, ktorý reguluje ich rozvoj, ako aj ekonomické a zdrojové obmedzenia. V tejto fáze prostredníctvom štatistického modelovania identifikujeme súvislosti medzi štruktúrou zdrojov výroby elektriny a ich vplyvom na cenotvorbu v energetike. Táto analýza čiastočne pomáha zodpovedať otázky o účinnosti existujúcich ekonomických mechanizmov stimulácie účastníkov trhu s energiou.

Trvanie projektu: 9/2023 – 9/2025


MIROSLAVA KVANDOVÁ

Venuje sa výskumu v oblasti molekulárnej kardiológie. Titul PhD. v odbore fyziológia živočíchov získala na UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala na Univerzite Johannesa Gutenberga v Mainzi, kde sa venovala problematike environmentálnych stresorov ako nových rizikových faktorov kardiovaskulárneho systému. Získanie štipendia SASPRO 2 jej umožnilo založiť vlastnú výskumnú skupinu, kde sa zameriava na kardiometabolické ochorenia. Obrovské množstvo ľudí trpiacich kardiometabolickými ochoreniami ju motivuje k tomu, aby prostredníctvom základného výskumu objasnila ich príčiny, výskyt a progresiu, ako aj zlepšila ich liečbu a prevenciu.

Zhrnutie projektu:

Nesprávne fungovanie cievneho endotelu je kľúčovým faktorom zodpovedajúcim za rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a je asi najdôležitejšou komplikáciou metabolického syndrómu. V súvislosti s nárastom počtu ľudí trpiacich týmto ochorením je nutné identifikovať faktory ovplyvňujúce funkciu endotelu a možné terapeutické nástroje. Jedným zo spôsobov, ako možno predchádzať metabolickému syndrómu alebo ho liečiť, je AMPK, enzým prepínajúci metabolizmus tak, aby bola energia dostupná, keď je potrebná alebo, naopak, uchovaná, ak si to organizmus energeticky nevyžaduje. Vďaka jeho vlastnostiam sa javí ako ideálny terapeutický cieľ. Okrem toho je ovplyvnený aj pohlavnými hormónmi. Vzhľadom na to sa snažíme identifikovať rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú funkciu endotelu počas metabolického syndrómu a preskúmať úlohu AMPK v týchto procesoch, a tiež prispieť k objasneniu rozdielov nástupu kardiovaskulárnych komplikácií v dôsledku metabolického syndrómu medzi pohlaviami.

Čo vás motivovalo uchádzať sa o grant na Slovensku?

Otázka nikdy neznela, či sa na Slovensko vrátiť, ale skôr kedy. Pobyt v zahraničí mi mal len pomôcť získať nové poznatky a nový pohľad na fungovanie vedy a vedu ako takú. Program SASPRO 2 mi ponúkol unikátnu možnosť a uľahčil návrat na Slovensko, kde by som chcela tieto novonadobudnuté poznatky zužitkovať.

Ako ste pokročili vo svojom výskume?

Momentálna fáza projektu ešte neumožňuje prezentovať vedecky relevantné výsledky a na získanie štatisticky významných výsledkov a poskytnutie vedecky relevantných záverov je potrebné opakovať merania. Avšak zatiaľ naše výsledky naznačujú rozvoj endotelovej dysfunkcie s významným zapojením zápalu, zvýšený oxidačný stres a metabolickú dereguláciu v dôsledku indukovaného metabolického syndrómu, kde ich rozvoj závisel od aktivácie AMPK, naznačujúc tak jej ústrednú úlohu. Podobne sme v týchto výsledkoch zaznamenali rozdiely závislé od pohlavia.

Trvanie projektu: 7/2022 – 6/2025


Spracovali: Eva Krištofová, Stanislava Longauerová
Foto: archív Ihora Vakulenka a Miroslavy Kvandovej


Časopis Akadémia 3/2024