Predstavujeme štipendistov a štipendistky z projektu SASPRO 2

4. 12. 2023 | 50 pozretí

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND. V každom čísle predstavíme dvoch účastníkov alebo účastníčky tohto projektu.

KATARÍNA LOPUŠNÁ vyštudovala virológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení doktorandského štúdia vo Virologickom ústave SAV získala prestížne postdoktorandské miesto na University of Florida v Gainesville v USA, kde sa pod vedením doktora Opavského špecializovala na výskum hematologických nádorov. Prispela k novým objavom o de novo DNA metylácii počas embryogenézy, ako aj k identifikácii Dnmt3b ako tumor-supresora počas lymfomagenézy. Tieto práce boli publikované v renomovaných vedeckých časopisoch. Pôsobí ako výskumná pracovníčka na oddelení imunológie vírusov Biomedicínskeho centra SAV a naďalej sa venuje štúdiu hematologických nádorov.

Zhrnutie projektu:

Imunitné kontrolné body sú molekuly prirodzene produkované na povrchu T- a B-buniek. Ich úlohou je regulácia inhibičných a stimulačných signálnych dráh udržujúcich sebatoleranciu. Pre niektoré typy nádorov je charakteristická abnormálne vysoká hladina expresie imunitných kontrolných bodov, ako napr. PD-1 a BTLA, čo poukazuje na ich možné využitie ako imunoterapeutických terčov. Cieľom predkladaného projektu je charakterizovať hladinu expresie týchto proteínov v onkohematologických nádoroch slovenských pacientov a zároveň identifikovať aj tumor-špecifické mutácie týchto proteínov. Cieľom je tiež nájsť a otestovať nové potenciálne imunoterapeutiká, ktoré by sa viazali s imunitnými kontrolnými bodmi na nádoroch. Pri identifikácii nových experimentálnych imunoterapeutík sme sa inšpirovali vírusovými trikmi, keďže vírusy prirodzene kódujú proteíny, tzv. vírusové imunomodulátory, ktoré sa špecificky viažu na hostiteľské imunitné kontrolné body.

Čo vás motivovalo uchádzať sa o grant na Slovensku?

Najväčšou motiváciou bol návrat za rodinou. Chcela som tiež na Slovensko priniesť nové poznatky a skúsenosti, ktoré som nadobudla v zahraničí, a vybudovať si vlastný výskumný tím. A práve toto mi program SASPRO 2 umožňuje. Nemalou mierou mi to umožňuje aj moja domovská vedecká inštitúcia, Biomedicínske centrum SAV, ktorá je špičkovým vedeckým pracoviskom s komplexným prístrojovým vybavením a infraštruktúrou potrebnými pre moju prácu.

Ako ste pokročili vo svojom výskume?

V priebehu prvej etapy riešenia projektu sa nám podarilo vybudovať úzku spoluprácu s viacerými klinickými pracoviskami na Slovensku, čo mi v zahraničí chýbalo. Vďaka klinikom sme získali vzorky pacientov s hematologickými nádormi prevažne B-bunkového pôvodu, ktoré sme spracovali a v súčasnosti analyzujeme ich transkriptóm a somatické mutácie. Súčasne prospektívne zaraďujeme do našej štúdie ďalšie klinické vzorky. Okrem toho sme na bunkových líniách derivovaných z hematologických nádorov začali testovať protinádorovú aktivitu vybraných bunkových a vírusových imunomodulátorov. Tie, pri ktorých sme zaznamenali protinádorový efekt in vitro, preverujeme aj na modeli imunodeficientných myší.

Trvanie projektu: 9/2022 – 8/2025MARKO MILIVOJEVIĆ získal titul PhD. vo fyzike na Belehradskej univerzite v Srbsku v roku 2019. Pred nástupom do projektu SASPRO 2 v septembri 2022 absolvoval päťmesačný pobyt na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v skupine doktora Martina Gmitru a 11 mesiacov na Univerzite v Regensburgu v skupine profesora Jaroslava Fabiana. Jeho výskum je zameraný na analýzu účinkov spin-orbitálnej väzby, magnetizmu a exotickej supravodivosti v nových dvojrozmerných materiáloch a ich heteroštruktúrach. Potenciálne uplatnenie týchto výskumných tém je v oblasti spintroniky, kde sa spin využíva ako nosič informácie. Doteraz publikoval 17 prác v medzinárodných časopisoch vrátane 2D Materials, Physical Review B a Physical Review Research. Pôsobí v Ústave informatiky SAV.

Zhrnutie výskumného projektu:

SASPRO 2 projekt Manipulácia spinových vlastností 2D materiálov (2DSpintronics) sa sústredí na dizajn spintronických vlastností 2D materiálov počítačovými simuláciami pomocou van der Waals proximity effektov (vdW-PE) a pomocou aplikácie mechanického napätia, ktoré môžu zmeniť elektrónové, optické, magnetické a spinové vlastnosti 2D materiálov. Projekt je primárne zameraný na fosforové a fosforénu podobné 2D feroelektrické materiály, ako sú SnTe, SnSe atď. Krátkodobým cieľom projektu je vygenerovať publikácie s vysokým impaktom, ktoré v dlhšom časovom horizonte pomôžu v integrácii navrhnutých 2D materiálov do spintronických obvodov s novými transportnými, spinovo relaxačnými a spinovo manipulačnými vlastnosťami.

Čo vás motivovalo uchádzať sa o grant na Slovensku?

Môj prvý oficiálny pobyt na Slovensku bol ešte v roku 2020, keď som získal štipendium z Národného štipendijného programu SR. Po spolupráci s medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti spintroniky, akými sú doktor Martin Gmitra (Ústav experimentálnej fyziky SAV) a doktor Denis Kochan (Fyzikálny ústav SAV), ktorí sú držiteľmi prestížneho grantu IMPULZ, som si bol istý, že Slovensko ponúka možnosť vykonávať výskum s najvyšším dosahom. Objavila sa výzva SASPRO 2 a teraz som späť na Slovensku.

Ako ste pokročili vo svojom výskume?

Od začiatku môjho projektu som publikoval tri články vo vysoko hodnotených medzinárodných časopisoch. Keďže projekt napreduje podľa plánu, do konca roka očakávam ešte minimálne ďalšie tri.


Trvanie projektu: 9/2022 – 8/2025


Spolupracovali: Eva Krištofová, Stanislava Longauerová
Foto: Martin Bystriansky, archív Marka Milivojevića


Časopis Akadémia 6/2023